កម្មវិធី SEA Choreolab នៅម៉ាឡេស៊ី

YON Davy by Claire Wilcock_squareអ្នកនាង​​​ យ៉ុន​ ដាវី ជាអ្នករាំរបាំរបស់អង្គការអម្រឹតាសិល្បៈថ្មីៗនេះបានចូលរួមសិក្ខាសិលា ស្ដីអំពី​ការតំឡើងរបាំ រយៈពេលប្រាំបួនថ្ងៃ នៅ Rimbun Dahan, Malaysia, ដែលបានរៀបចំដោយ​  the World Dance Alliance and Rimbun Dahan.

——–

កម្មវិធីបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា រហូតដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

ចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ។ ក្នុងរយៈពេល ០៩ថ្ងៃ នៃការចូលរួម ខ្ញុំបានទទួលនូវតិចនិចថ្មីនៃការប្រើដងខ្លួន និង គំនិតថ្មីនៃការតំឡើងស្នាដៃ និង ទទួលបាននូវ​បទពិសោធន៍នៃការត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការបង្រៀនទៅកាន់សិល្បៈករដែលមានវប្បធម៌ និងប្រទេស​ខុសៗគ្នា។ ជាពិសេសដឹងនូវរបៀបទំនាក់ទំនងចំពោះសិល្បៈករឆ្លងប្រទេស ព្រមទាំងទទូល​បាន​នូវ​ចំណេះដឹងដែលទាក់ទងនឹងច្បាប់ទំលាប់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយទៅ​នឹង​បរិយាកាស​ជុំវិញខ្លួន និង អាហារផងដែរ។

អ្វីដែលសំខាន់ជាងគេ ខ្ញុំទទួលបាននូវរបៀបនៃការធ្វើការតំឡើងស្នាដៃតាមបែបផែន​​​​ច្រើន​យ៉ាង​​​​​ ឬច្រើនវិធី ដូចជា មធ្យោបាយនៃការគិត និង វិធីនៃការស្វែងរកដងខ្លួន។

យ៉ុន​ ដាវី

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s